Klauzula Informacyjna RODO


Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych

przez Outsourcing24 Sp. z o.o.

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Outsourcing24 Sp. z o.o. ul. Piaskowa 6 lok. LU5; 01-067 Warszawa (zwany w dalszej części: Administratorem),
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, wysyłając informację pod adres: Outsourcing24 Sp. z o.o. lub drogą e-mailową przesyłając informację na adres: kontakt@outsourcing24.pl,
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować wysyłając informację na adres Outsourcing24 Sp. z o.o. ul. Piaskowa 6 lok. LU5; 01-067 Warszawa lub na adres e-mail: ewa.bialecka@outsourcing24.pl,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji,
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, jeśli:
 • otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania na Państwa rzecz,
 • dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego,
 • dane osobowe będą potrzebne do ochrony Państwa żywotnych interesów,
 • dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora , o ile nie wpływa to istotnie na podstawowe prawa i wolności osoby, której dane są przetwarzane,
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi przez Administratora towarami i usługami,
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na Państwa rzecz oraz na rzecz Administratora, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, 
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody,
 4. Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres,
 6. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku prawo do:
 • ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przeniesienia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: Outsourcing24 Sp. z o.o. ul. Piaskowa 6 lok. LU5; 01-067 Warszawa lub drogą e-mailową przesyłając informację na adres: kontakt@outsourcing24.pl,
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub barku zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie brak możliwości świadczenia określonych usług na Państwa rzecz,
 4. Państwa dane osobowe podlegają optymalnym zabezpieczeniom, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

3